กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) รับขึ้นทะเบียนหนี้ในระบบ เตรียมมาตรการช่วยเหลือให้เกษตรกรหลุดพ้นวงจรหนี้สิน

Loading

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย (กฟก.) เปิดเผยว่า สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ประกาศรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 ในวันและเวลาราชการ เกษตรกรที่มีสิทธิยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้ต้องมีคุณสมบัติ คือ 1.เป็นเกษตรกรตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 2.เป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกร 3.มีหนี้ที่เกิดจากการเกษตรกรรม และ4.เป็นหนี้ในระบบตามมาตรา 37/1 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 โดยแนบเอกสารประกอบคำขอ ดังนี้ (1) คำขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ตามแบบที่สำนักงานกำหนด (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเกษตรกร (3) หลักฐานแห่งหนี้ เช่น สัญญากู้ยืม สัญญาจำนอง หรือสมุดบัญชีเงินกู้ และเอกสารแสดงจำนวนหนี้ที่เป็นปัจจุบัน มีระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน ในกรณีสัญญากู้ยืมไม่ระบุวัตถุประสงค์การกู้เพื่อเกษตรกรรม หรือที่ระบุไม่ชัดเจน ให้ใช้เอกสารที่ระบุวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินเพื่อเกษตรกรรม หรือหนังสือรับรองวัตถุประสงค์การกู้ยืมเงินเพื่อเกษตรกรรมจากสถาบันเจ้าหนี้มาอ้างอิงได้ ยกเว้น ธนาคาร ธ.ก.ส. สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม และสหกรณ์ประมง ไม่ต้องใช้เอกสารอ้างอิง (4) กรณีเป็นหนี้ที่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน ให้แนบสำเนาเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน และ(5) หนังสือแสดงความยินยอมให้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ที่ใช้เป็นหลักประกันให้แก่กองทุน กรณีเป็นหนี้ที่มีบุคคลค้ำประกัน ให้ระบุจำนวนผู้ค้ำประกัน และชื่อ นามสกุล พร้อมที่อยู่ (ถ้ามี) มาด้วย

นายนิยม กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กรณีที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนหนี้หากเป็นหนี้ผิดนัดชำระที่เจ้าหนี้ทวงถามเป็นเอกสารที่จะนำไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมาย ให้เกษตรกรแจ้งสำนักงานสาขาจังหวัดประสานสถาบันเจ้าหนี้เพื่อชะลอการดำเนินคดีก่อนวันครบกำหนด โดยแนบเอกสารคำฟ้อง หรือคำพิพากษา หรือหมายบังคับคดดี หรือหมายยึดทรัพย์ หรือหนังสือประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน หรือหมายขับไล่ออกจากที่ดิน ตามกรณีเพื่อให้สำนักงานสาขาจังหวัดเร่งดำเนินการประสานสถาบันเจ้าหนี้ขอชะลอการดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว ทั้งนี้การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นการได้รับสิทธิ์เบื้องต้นตามกฎหมาย แต่การจะได้รับการจัดการหนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ที่คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรกำหนด เกษตรกรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัด ทั่วประเทศ.