นครเชียงรายรับโล่ 1 ใน 15 เมืองสมาร์ทซิตี้.

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายมอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายจักรพงษ์ แสงบุญ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ นายสัมพันธ์ สุใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานมอบโล่และกล่าวแสดงความยินดี ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาลคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะที่มี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธาน โดยเฉพาะประเด็นการมอบตราสัญลักษณ์เพื่อรับรองการเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะ 15 พื้นที่ใน 14 จังหวัด

ประกอบด้วย1) นครระยอง เมืองอัจฉริยะและน่าอยู่ จังหวัดระยอง2) คันทรงโมเดล เมืองแห่งความสุขที่พึงประสงค์และสังคมแห่งการแบ่งปัน จังหวัดชลบุรี3) เมืองอัจฉริยะจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก4) โครงการพิษณุโลกนครอัจฉริยะอย่างยั่งยืน จังหวัดพิษณุโลก5)#นครเชียงรายสู่เมืองอัจฉริยะ จังหวัดเชียงราย6) เมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะ จังหวัดน่าน7) โคราชเมืองอัจฉริยะ จังหวัดนครราชสีมา😎 Smart City อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี9) กระบี่เมืองอัจฉริยะ จังหวัดกระบี่10) จังหวัดพังงาสู่เมืองอัจฉริยะ จังหวัดพังงา11) Satun Smart City จังหวัดสตูล12) พัฒนาเทศบาลนครเกาะสมุย สู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน จังหวัดสุราษฎร์ธานี13) หาดใหญ่เมืองอัจฉริยะสีเขียว จังหวัดสงขลา14) ปัตตานีเมืองอัจฉริยะ จังหวัดปัตตานี15) เมืองสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลผ่านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีได้วางไว้ โดยการประชุมในวันนี้เพื่อรับทราบผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการประกาศมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2565 กิจกรรมการพัฒนากำลังคนด้านเมืองอัจฉริยะ การสร้างกลไกการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการพิจารณาเพิ่มเมืองเพื่อเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะของประเทศ เนื่องจากเป็นวาระแห่งชาติ และจะนำไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของภาคประชาชน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดยเฉพาะจุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน”.

#นครเชียงรายสู่เมืองอัจฉริยะ

 11,863 total views,  2 views today