นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.

Loading

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในปีนี้เทศบาลนครเชียงรายเสนอโครงการนวัตกรรมภายใต้ชื่อ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย.///

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน