เทศบาลนครเชียงราย ร่วมสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

Loading

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย และนายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมผู้บริหาร ประชุมร่วมกับดร.อติมา แก้วสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาบุคลากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับเทศบาล ในการนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาเทศบาลในด้านต่าง ๆ ณ เทศบาลนครเชียงราย.

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน