โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับอำเภอเมืองเชียงราย.

Loading

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงราย พร้อมด้วย ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผูบริหารข้าราชการ เทศบาลนครเชียงราย ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองเชียงราย โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ ประกอบด้วยนายกอปท. และปลัด อปท. ส.อบจ ในเขตอำเภอเมืองเชียงราย เพื่อร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอำเภอเมืองเชียงราย ก่อนที่จะเสนอโครงการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในฐานะศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดเชียงรายต่อไป ณ ห้องประชุมอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย.

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข