เทศบาลนครเชียงราย ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมเดินหน้าจับมือพัฒนานครเชียงราย สู่การเป็น Smart City.

Loading

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายและโรงเรียนในสังกัด ร่วมในพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2566 ประกอบด้วยพิธีงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลอง ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์-วนาศรม และพิธีเฉลิมฉลองฯ การกล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีจากคณะทูตานุทูต ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกิจกรรม

โดยเทศบาลนครเชียงราย ได้รับความกรุณาจากทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เทศบาลนครเชียงรายได้จับมือในการนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาองค์กรและโรงเรียนในสังกัด ทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาบุคลากร การบริการวิชาการ และด้านการบริการสุขภาพ อันเกิดประโยชน์กับเทศบาลนครเชียงรายในการดูแลประชาชนชาวนครเชียงรายได้อย่างยั่งยืน

สำหรับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2541 โดยการผลักดันจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีต่อปวงชนชาวไทย จึงได้อัญเชิญพระราชสมัญญานาม “แม่ฟ้าหลวง” มาเป็นชื่อของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีและสืบสานพระราชปณิธานในการปลูกป่า..สร้างคน ของพระองค์สืบไป

เทศบาลนครเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสครบรอบ 25 ปี เป็นสถาบันการศึกษา เพื่อสังคม เพื่อชุมชน และเพื่อการพัฒนา ผลิตบัณฑิตที่ดีเพื่อรับใช้สังคม เติบโตคู่ชาวเชียงรายและชาวไทยตลอดไป.

#MFU25YEARS