โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดการเรียนการสอน ประจำปี 2566.

Loading

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จัดประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นางนงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น เป็นประธานในการประชุม และได้กล่าวต้อนรับครูใหม่ณ ห้องประชุมดอกชบา 2 โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่นตามนโยบายของนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่นให้เป็นเลิศ 2 ภาษา ส่งเสริมภาษา Mini English Program หลักสูตร EP Plus พร้อมจัดหาครูชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เรียน.

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา