เทศบาลนครเชียงรายเข้ารอบสุดท้ายคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2564 (ประเภทโดดเด่น อปท.ขนาดใหญ่).

Loading

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางพัชรี แซมสนธ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมรับฟังและตอบข้อซักถามสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน : คีรีชัย ยามะ เพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบสุดท้าย ประเภทโดดเด่น อปท.ขนาดใหญ่) ซึ่งมีกำหนดการเข้าตรวจประเมินด้วยการประชุม Video Conference ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย.