จัดเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เชียงแสน สองฝั่งโขง เชื่อมไทย-ลาว รายได้ส่วนหนึ่งจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบล ให้กับโรงเรียนคนตาบอด

Loading

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ที่ห้องวาวี โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะธานี ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางลลิดา ตงศิริกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายชูสวัสดิ์ สวัสดี ปลัดอำเภอเชียงแสน นายศรันย์พัส ศรีสวัสดิ์ ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และ ผศ.พิมพากรณ์ วงศ์เตชะนนท์ ผู้บริหารบริษัทมหานครเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ร่วมกันแถลงความพร้อมการจัดเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เชียงแสน สองฝั่งโขง เชื่อมไทย-ลาว ท่องเที่ยวอนุลุ่มแม่น้ำโขง “Chians Saen Hatf Marathon Tour 2020” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน ซึ่งจะมีทั้ง การแสดงคอนเสิร์ต และการเดินวิ่ง ล่าสุดมีผู้สมัครแล้วมากกว่า 3,000 คน โดยกิจกรรมเริ่มตั้งวันที่ 11 มกราคม 2563 มีการแสดงคอนเสิร์ต จากนักร้องชื่อดังมากมาย ณ ลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน และ วันที่ 12 มกราคม 2563 ก็จะเป็นวันวิ่งมินิมาราธอน เชียงแสน สองฝั่งโขง ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬา การท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนได้มีสุขภาพลานามัยที่แข็งแรจากการออกกำลังกาย

โดย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงมากมายที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ และเป็นเมืองที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง สปป.ลาว ประเทศเมียนมา ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งผลักดันให้จังหวัดเชียงรายได้เป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อในด้านการกีฬาพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจไปถึงประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้น สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย ทั้งนี้การจัดแสดง คอนเสิร์ต ยังเป็นการจัดทำขึ้นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและนำรายได้ส่วนหนึ่ง มาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบล ให้กับโรงเรียนคนตาบอด อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วย

ด้านนางลลิดา กล่าวว่า ในด้านการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็น Sport Destination รวมถึงการจัดวิ่ง รายการต่างๆ ซึ่งกิจกรรมเดินวิ่ง มินิมาราธอน เชียงแสน สองฝั่งโขง เชื่อมโยง ไทยลาว ท่องเที่ยวอนุภาคลุ่มน้ำโขง (ไทย ลาว เมียนมา จีน )ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ไปพร้อมกัน ด้วย จ. เชียงรายมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งในพื้นที่ อ.เชียงแสน มีพื้นที่ซึ่งเรียกว่า “สามเหลี่ยมทองคำ” เป็นบริเวณที่บรรจบกันของชายแดนสามประเทศ คือ ไทย ลาว และเมียนมา โดยมีน้ำโขงเป็นแนวเขตธรรมชาติ พร้อมด้วยแหล่งโบราณคดี “เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน” และมีท่าเรือขนส่งสินค้าที่สำคัญในภาคเหนือ มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวและการคมนาคมที่สามารถเดินทางเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้า ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามารถส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโชง ทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในภาพของธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เชียงแสน สองฝั่งโขง เชื่อมโยงไทย-ลาว จะมีเงินหมุนเวียนในพื้นที่กว่า 17 ล้านบาท โดยคาดการณ์จากผู้ร่วมกิจกรรมที่จะมากถึง 6,000 คน แยกเป็น คนในพื้นที่ 1,000 คน คนนอกพื้นที่ 5,000 คน ซึ่งรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่แจ้งคามจำนงจะมาวิ่ง

ทางด้านนายชูสวัสดิ์ ได้กล่าวถึงความพร้อมของการจัดงานในด้านต่างๆ เช่น การรักษาความปลอดภัย ทั้งในงานคอนเสิร์ตและกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับทรัพย์สินและผู้ที่มาเข้าร่วมงาน รวมถึงการจราจรให้มีความคล่องตัวลดการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ กับผู้ที่สัญจรและนักวิ่งในเส้นทางการจัดกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมประสานขอพื้นที่ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงานครั้งนี้.