เทศบาลนครเชียงราย ร่วมรณรงค์ห้ามเผา 60 วันปลอดการเผาใน 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน.

Loading

จังหวัดเชียงรายออกประกาศเพื่อการป้องกันภัยจากไฟป่า หมอกควัน และลดมลพิษทางอากาศ เทศบาล นครเชียงรายโดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร เทศบาลนครเชียงรายร่วมรณรงค์มาตรการให้ดำเนินการดังนี้ในเขตพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม ห้ามเผาขยะมูลฝอย กิ่งไม้ใบไม้ และการเผาในที่โล่งทุกชนิด#หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2560) ห้ามการเผาในพื้นที่ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ห้ามการเผาในเขตทาง พื้นที่ริมทางหลวง และทางหลวงท้องถิ่น หากฝ่าฝืนจะมีโทษ ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง #ห้ามไม่ให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบว่าพื้นที่ใดมีไฟและเกิดจุดความร้อน (Hotspot) ขึ้น ให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่นั้น และนายอำเภอท้องที่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อรายงานสถานการณ์พร้อมแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนต่อไป📣📣 กรณีพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 🔥🔥👮‍♀️ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย/สถานี👮‍♀️ ตำรวจภูธรทุกแห่ง สายด่วน 191🧑‍🚒 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า (สบอ.15) สายด่วน 1362 หรือโทร 053-712603👨‍🚀 สายด่วนทางหลวง 1586👨‍🏭 สายด่วนทางหลวงชนบท 1146👉👉โดยผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิดกฎหมาย และการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับเงินรางวัลนำจับจากศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย ตามระเบียบแนวทางที่กำหนดไว้.

#เทศบาลนครเชียงรายหัวใจคือประชาชน