จากท้องถิ่นหนึ่ง สู่อีกท้องถิ่นหนึ่ง.

Loading

นวัตกรรมที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Innovation) และนวัตกรรมที่เน้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่หลากหลาย (Multi-Stakeholder Innovation) มีความสําคัญต่อการจัดการการปกครองท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน ที่ผ่านมา องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) สำนักงานภาคพื้นเอเชีย นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 30 ท่าน จากทั่วภูมิภาคในไทย ไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยผู้เข้าร่วมเดินทางได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการการปกครองโดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางที่ขึ้นชื่อของสาธารณรัฐเกาหลี ได้รับข้อมูลเชิงลึกด้านการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม แนวทางการทํางานร่วมกันในการกํากับดูแลการจัดการปกครอง และความเท่าเทียมทางดิจิทัล การเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับสมาคมผู้ว่าการแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Governors Association of the Republic of Korea) เมืองพิเศษซูวอน (Suwon Special City) มูลนิธิสวัสดิการกรุงโซล และ Seoul Digital Foundation เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมที่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในไทย.///

#USAIDEnhance#การจัดการการปกครองโดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง#เยี่ยมชมกรุงโซล#การจัดการการปกครองท้องถิ่น#นวัตกรรม#การมีส่วนร่วมของชุมชน

주한미국대사관 U.S. Embassy Seoul 서울디지털재단 Seoul Welfare Foundation