นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบกำลังใจคณะครูพร้อมกับนักเรียน สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมแข่งขัน ทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ จังหวัดตาก.

Loading

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เน้นนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนานครเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งกำลังใจ คณะครู พร้อมกับนักเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ ในวันที่ 10 – 12 ก.ค. 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก จ.ตาก

“เมืองระแหงวิชาการ ” การจัดงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 10 ถึง 12 กรกฎาคม 2567 จังหวัดตาก โดยมีอปท.เข้าร่วมการแข่งขัน 17 จังหวัดภาคเหนือ #เทศบาลนครเชียงรายเป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 2-5 กันยายน 2567.///

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา