เทศบาลนครเชียงราย ต้อนรับคณะดูงานด้านวิสาหกิจชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพ แหล่งเรียนรู้ ชุมชนดอยสะเก็น.

Loading

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางพัชรี แซมสนธ์ ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครเชียงราย นายสนอง บุญเรือง ประธานโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน : คีรีชัย ยามะ พร้อมข้าราชการ ต้อนรับคณะดูงาน บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (บริษัทฯ) โดยมีคุณอรุณี พิริยะธนาการกุล กรรมการผู้จัดการ และผู้นำชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าฯ กลุ่มผู้นำชุมชนระดับ ผู้บริหารท้องถิ่น และท้องที่ จำนวน 11 ตำบล จ.ราชบุรี เพื่อศึกษาดูงานด้านวิสาหกิจชุมชนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดอยสะเก็น (คีรีชัย มายะ) จังหวัดเชียงราย ทั้งในเรื่องศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าคีรีชัย ยะมา Sky walk พร้อมกราบขอพรพระธาตุดอยสะเก็น.///

#นครเชียงรายนครแห่งการเรียนรู้