มอบกำลังใจ และร่วมส่งพี่น้องมุสลิม แสวงบุญนครเมกกะห์.

Loading

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) และ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมมอบกำลังใจ และร่วมส่งพี่น้องมุสลิมในชุมชนมุสลิมกกโท้ง ทั้ง 12 ท่านที่จะได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ (แสวงบุญ ตามหลักการของศาสนาอิสลาม ณ นครเมกกะห์ ประเทศซาอุดิอาราเบีย )

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวอำนวยพรให้ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ (แสวงบุญ) ทุกท่าน เดินทางไปประกอบพิธีตามความเชื่อของศาสนาอิสลาม ตามเจตนาและความตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะใช้เวลาและโอกาสอันดีนี้ สู่การประกอบพิธี ที่ยิ่งใหญ่ของศาสนาอิสลาม

การประกอบพิธีฮัจย์ นอกจากจะเป็นศาสนกิจตามหลักของศาสนาอิสลามแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบพิธีฮัจย์ (แสวงบุญ) รู้จักเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้คนจำนวนมาก การใช้เวลากับการปฎิบัติศาสนกิจ ที่พระผู้เป็นเจ้าได้กำหนดไว้และขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีความปลอดภัยตลอดการเดินทาง ทั้งไปและกลับ และตลอดเวลาที่อยู่ ในดินแดนอันศักดิ์สิทธ์ ผมเชื่อมั่นว่าผลบุญที่ได้จากการบำเพ็ญศาสนกิจตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ ความศรัทธาแรงกล้ามั่นคงและอดทนต่อพระผู้เป็นเจ้า จะส่งผลให้ทุกท่านได้รับการแสวงบุญที่สมบูรณ์ ได้รับการตอบรับจากพระผู้เป็นเจ้า ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน.///

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน