นายกวันชัย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ กับภาคีเครือข่าย และพี่น้องชุมชน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก.

Loading

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 “ ฟื้นผืนดิน สู้วิกฤติภัยแล้ง” คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก“ พร้อมภาคีเครือข่าย มหาวิทยาลัยพะเยา สมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงราย เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนป่างิ้ว ชุมชนดอยสะเก็ด ชุมชนหนองปึ้ง และพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ณ บริเวณสวนสาธารณะเกาะจอมทอง ซึ่งประชาชนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง #ขับเคลื่อนการสร้างเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีมีความร่มรื่นสวยงาม ขยายสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงรายให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นปอดของเมือง และเพิ่มพื้นที่การออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ให้เป็นสวนสาธารณะที่ประชาชนทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน.///

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข