โครงการ “การขับเคลื่อนขบวนการร่วมสร้างเชียงรายนครแห่งความสุข”.

Loading

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเชียงรายให้เป็นเมืองน่าอยู่..นครแห่งความสุข…ต้องสร้างความยั่งยืนให้สอดคล้องกันทั้ง 3 มิติ มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย แสดงปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนขบวนการร่วมสร้างเชียงรายนครแห่งความสุข” วางหมุดหมายให้ เชียงรายเป็นนครแห่งความสุข มี นโยบายสร้างเมืองเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งความสุข เป็นการพัฒนาที่มองผ่านมิติกาลเวลา อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เราจึงต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราอยากเห็นเชียงรายพัฒนาไปในทิศ ซึ่งการวางเป้าหมายต้องกำหนด ยุทธศาสตร์ท้องถิ่นเป็นทิศทางการพัฒนา โดยให้ตอบโจทย์กับยุทธศาสตร์ของจังหวัด และยุทธศาสตร์ของชาติไปพร้อมกันการขับเคลื่อนจึงจะประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้ “โครงการจัดเวทีร่วมสร้างบ้านเมืองของเราให้เป็นนครแห่งความสุข” ร่วมกับสำนัก 3 สสส. และภาคเครือข่าย โดยคุณดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ร่วมมือกับหุ้นส่วนการพัฒนา กล่าวว่า ถือเป็นจุดแข็งของเทศบาลนครเชียงราย และได้ประโยชน์ร่วมกันขณะที่การทำงานร่วมกับชุมชนสามารถตอบโจทย์ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจต่อชุมชนโดยแนวทางการพัฒนาที่เชื่อมไปกับการ การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนสร้างรายได้รายได้ให้กับคนในชุมชน จากบริการสาธารณะที่ดี มีระบบจัดเก็บขยะที่ดี มีแอพพลิเคชั่นที่ใช้งาน บริการสาธารณสุขที่เข้าถึงและเข้ากลุ่มทุกทุกกลุ่ม รวมทั้งอาหารปลอดภัยที่เชื่อมั่นได้ทัังผู้บริโภคและผู้จำหน่าย ซึ่งจะนำไปสู่การผลักดันในระดับในนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเมืองให้มีสุขภาพที่ดีโดยถ้วนหน้ากัน.///

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน