เปิดรับสมัคร ประกวดเทพีนพมาศ เทศบาลนครเชียงราย.

Loading

สำนักการศึกษา โดย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย กล่าวว่า การจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565 เทศบาลนครเชียงราย ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้เกิดความภูมิใจในท้องถิ่นพร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมขบวนแห่กระทงสวยงาม และการประกวดเทพีนพมาศ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดเทพีนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 คุณสมบัติกิจกรรมการประกวดเทพีนพมาศโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ วันพุธ ที่ ๙ พฤศจิกายน .ศ. ๒๕๖๕ ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

๑. หลักการและวิธีประกวดเทพีนพมาศ๑.๑ รับสมัครจำนวน ๒๐ คน๑.๒ ผู้เข้าประกวดเป็นเพศหญิง อายุ ๑๖ – ๒๕ ปี (เกิดก่อน ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๙)๑.๓ ผู้เข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการสมรส หรือมีครอบครัวมาก่อน๑.๔ ผู้เข้าประกวดต้องมีอาชีพ และหน้าที่การงานไม่เป็นที่รังเกียจของสังคม๑.๕ ผู้เข้าประกวดต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เชนติเมตร๑.๖ เริ่มดำเนินการประกวดในวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ เวทีการประกวดสวนตุงและโคมนครเชียงราย เวลา ๑๘.๐ㆍ น. เป็นต้นไป (ลงทะเบียนรายงานตัว เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ กองอำนวยการ)๑.๗ ผู้เข้าประกวดเทพีนพมาศ ต้องปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดโดยเคร่งครัดหากไม่ปฏิบัติตามถือว่าหมดสิทธิ์ในการเข้าประกวดครั้งนี้๑.๘ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด๑.๙ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕๑.๑๐ ผู้เข้าร่วมการประกวดจะได้รับเงินสนับสนุน จำนวน ๑,๕๐๐ บาท

๒. เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย๒.๑ ใบสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ๒.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน ๒ ฉบับ๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ๒.๔ รูปถ่าย จำนวน ๒ ใบ

๓. สถานที่รับสมัคร๓.๑ สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย อาคารพญามังราย ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ (GMS)อาคารเจียงฮาย (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น) ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข ๑๕๓ ๑๖๐๗๗๖ต่อ ๓๑๐๓.๒ สำนักงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0๕๓ ๗๑๓๘๕๘

๔. การรายงานตัว๔.๑ ผู้สมัครทุกคนต้องมารายงานตัวเพื่อวัดส่วนสัด และจับหมายเลขประจำตัวผู้เข้าประกวดในวันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมนครเชียงราย (ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ GMS) อาคารเจียงฮาย (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น) หากไม่มารายงานตัวจะไม่มีสิทธิเข้าประกวด๔.๒ ถ้ามีผู้สมัครเข้าประกวดเกิน จำนวน ๒0ㆍ คน คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกให้เหลือจำนวนที่ต้องการ ๒๐ คน ในวันรายงานตัว

๕. สถานที่ประกวดเวทีประกวด ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

๖.รางวัลการประกวด๖.๑ รางวัลเทพีนพมาศเงินรางวัล ๑0,๐๐0.- บาท พร้อมโล่รางวัล และสายสะพาย๖.๒ รองชนะเลิศอันดับ ๑เงินรางวัล ๘,0๐0.- บาท พร้อมโล่รางวัล และสายสะพาย๖.๓ รองชนะเลิศอันดับ ๒เงินรางวัล ๕,000.- บาท พร้อมโล่รางวัล และสายสะพาย๖.๔ รองชนะเลิศอันดับ ๓เงินรางวัล ๓,0๐๐.- บาท พร้อมโล่รางวัล และสายสะพาย๖.๕ รองชนะเลิศอันดับ ๔เงินรางวัล ๓,ㆍ๐0.- บาท พร้อมโล่รางวัล และสายสะพาย*

ติดต่อสอบถามพร้อมรับใบสมัครและระเบียบการประกาศได้ที่ สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย อาคารพญามังราย ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ (GMS) อาคารเจียงฮาย (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น)ตามวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เบอร์โทรศัพท์ ๑๕๓๑๖๐๗๗๖ ต่อ๓๐๙ หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง QR-Code.