โครงการประชุม คณะกรรมการชุมชนแกนนำชุมชน และกลุ่มองค์กรเครือข่าย ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2567.

Loading

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 การขับเคลื่อนขบวนการร่วมสร้างเชียงรายนครแห่งความสุข” เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายเป็นประธาน ในพิธีเปิด “โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน แกนนำชุมชนและกลุ่มองค์กรเครือข่าย ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2567” พร้อมด้วยประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ประธานชุมชน พี่น้องคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ เทศบาลนครเชียงราย เพื่อประชุมชี้แจงบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชน นโยบายและการวางแผนการขับเคลื่อนงานตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของทางเทศบาลนครเชียงราย ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาชุมชน บทบาทภาวะผู้นำและการเสียสละ ในการร่วมพัฒนาชุมชน ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ.///

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน