เทศบาลจัดกิจกรรม วันมาฆบูชาฟื้นประเพณีล้านนา.

Loading

เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2566 เทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงราย และในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ประธานกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ร่วมกับวัดและชุมชนทั้ง 4 เขต พร้อมโรงเรียนในสังกัดฯ โดยจะมีการจัดซุ้มนิทรรศการวันมาฆบูชาเพื่อระลึกนึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และมีการแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระใบฏีกาสมศักดิ์ ปิยวัณโณ จากอารามสันติสุข แม่ริม เชียงใหม่ และการเวียนเทียน-สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุศักดิ์สิทธ์ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา อีกทั้งยังเป็นการรื้อฟื้นประเพณีของชาวเหนือ ซึ่งจะมีประเพณีการสรงน้ำพระธาตุในวันมาฆบูชา หรือที่เรียกกันว่า 5 เป็ง เพื่อให้เกิดศิริมงคลกับตนตัว และครอบครัวโดยภายในงานยังมีการแสดงดนตรีสะล้อซอซึง และการแสดงฟ้อนจากมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ อนึ่งในวันมาฆบูชาเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้น 4 อย่างเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาต คือการที่ประสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย ซึ่งพระสงฆ์เหลานั้นได้สำเร็จอรหันต์ และเป็นพระที่พระพุทธเจ้าได้บวชให้ หรือเรียกว่า “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” และพระพุทธเจ้าได้แสดงพระธรรม “โอวาทปาติโมกข์” อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเทศบาลนครเชียงรายได้เล็งเห็นความสำคัญของวันมาฆบูชาและประเพณีของชาวเหนือจึงได้ร่วมกับวัดและชุมชนทั้ง 4 เขต พร้อมโรงเรียนในสังกัดฯ จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสในการทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา และมีส่วนร่วมในการเวียนเทียน ณ สวนตุงและโคมนครเทศบาลเชียงราย.

#คิดดีพูดดีทำดี

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข