เทศบาลนครเชียงราย ยกย่องทำงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 65 ชุมชน เพื่อสังคมที่แท้จริง.

Loading

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 อาคารหอประชุมนครเชียงราย ศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ส่วนราชการเทศบาลนครเชียงราย ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพแกนนำชุมชนและประชาชนจิตอาสา โดยมี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เทศบาลนครเชียงราย กว่า 200 คน เข้าร่วม ทั้งนี้ ได้ร่วมกันร้องเพลงมาร์ช อสม. และปรบมืออุดมการณ์ โดยมี พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย กล่าวถึงการจัดกิจกรรมฯ สืบเนื่องจากวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน อสม.แห่งชาติ ทางเทศบาลนครเชียงราย มีความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของ อสม.ทุกคน จึงได้จัดการเสริมความรู้ให้กับ อสม.เทศบาลนครเชียงราย ในทุกด้านโดยเฉพาะการเข้าถึงประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และต้องรู้ถึงการป้องกันตนเอง พร้อมขอยกย่อง อสม.เทศบาลนครเชียงราย จำนวน 7 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 30 ปีโดย นายวันชัย กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ อสม.เทศบาลนครเชียงราย ทุกคน ที่ทำหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงราย โดยกองการแพทย์ พร้อมให้การสนับสนุน อสม. ในการปฏิบัติงาน และต้องขอชื่นชมอสม.เทศบาลนครเชียงราย จำนวน 7 ท่าน ที่ทำหน้าที่นี้มา 30 ปี ตั้งแต่เทศบาลยังเป็นเทศบาลเมือง จนมาเป็นเทศบาลนครเชียงราย โดยหากเมื่อเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบัน มีความแตกต่างกันอย่างมากในการทำหน้าที่ที่ต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ ซึ่ง อสม. ทุกคน ก็พร้อมทำหน้าที่นั้น พร้อมกันนี้ได้มอบใบประกาศ และเข็มเชิดชูเกียรติ และของที่ระลึก ให้กับ อสม.เทศบาลนครเชียงราย จำนวน 7 คน ที่ได้ทำหน้าที่มา 30 ปี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานเพื่อสังคม โดย อสม. ที่ทำหน้าที่ครบ 30 ปี ประกอบด้วย นางรัชนี จันทาพูน อายุ76 ปี นายเหมือน แสงจ้อย อายุ70 ปี นางทองศรี งามแสง อายุ 73 ปี นางศรีวรรณ แปงหล้า อายุ 64 ปี นางขันแก้ว แปงหล้า อายุ 68 ปี นางมาลัย เพ็ญกุล อายุ 67 ปี และ นางจินตนา เจียงทองเลื่อน อายุ 70 ปี นอกจากนี้ยังมี ร.ต.อ.ดร.ธนรัช จงสุทธานามณี วิทยากร มาบรรยายพิเศษเรื่องกฏหมายยาเสพติด ที่ อสม.ควรรู้และพญ.วิชญา วนิชกุลวิริยะ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง อสม.ร่วมใจ เคาะประตู ป้องกันภัยหมอกควัน PM2.5 รวมทั้งการบรรยายเรื่องการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ผ่านแอปพลิเคชั่น Blue Book จากกลุ่มงานเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ก่อนที่จะให้ อสม.เทศบาลนครเชียงราย แบ่งตามเขตบริการ พร้อมเข้าฐานการเรียนรู้ บทบาท อสม. ในการปฏิบัตงานในชุมชน จำนวน 6 ฐานการเรียนรู้ ซึ่งมีทั้ง ฐานอสม.ร่วมใจ เคาะประตูบ้านป้องกันภัยหมอกควัน ฐานบทบาทของ อสม.ในการใช้ Blue Book ฐานการประเมิน การมองเห็นของผู้สูงอายุ ฐานการสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด ฐานการบริโภคอย่างฉลาด ด้วยฉลากหวาน มัน เค็ม และการเลือกน้ำมัน และ ฐาน การใช้ สมาร์ท อสม.

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข