เทศบาลนครเชียงราย ประสานทุกหน่วยงานฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน.

Loading

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครเชียงราย ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองผอ. ศูนย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงราย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2566 จำนวน 200 คน ในการเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติหน้าที่ มีความชำนาญ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ให้กับอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนและเสริมสร้างจิตสำนึกที่เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน โดยได้ประสานกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สถานีตำรวจภูธร จังหวัดเชียงราย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จ พระศรีนครินทร์เทศบาลนครเชียงราย.

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข