พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565.

Loading

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย นายสมบุญ หิรัณยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์ประชุมนครเชียงราย อาคารเจียงแสน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธาน กล่าวให้โอวาทพร้อมมอบวุฒิบัตร ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 326 คน และทัศนคติที่ดีด้านการศึกษา อีกทั้งเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาให้กับนักเรียน ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับบัณฑิตน้อยทุกคนที่สำเร็จการศึกษา การศึกษาถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญและรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ทุกคนได้รับการปลูกฝังความรู้ เป็นผู้ที่เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการเรียนรู้แต่เยาว์วัยเป็นการปรับและเสริมพัฒนาการความพร้อม สู่การศึกษาระดับประถมศึกษาและในระดับที่สูงขึ้นต่อไปเพื่อแสดงความยินดีในการสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้.

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา