กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเชียงราย เจรจาขอชำระหนี้แทนเกษตรกรลูกหนี้สหกรณ์ฯ.

Loading

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดเชียงรายว่า เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย (กฟก.) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด เพื่อเจรจาขอชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรไว้กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย จำนวน 106 ราย และเกษตรกรสมาชิกกลุ่มเป้าหมายที่เดือดร้อนจากปัญหาถูกสหกรณ์ฯ ฟ้องร้องดำเนินคดียึดทรัพย์ บังคับคดีขายทอดตลาด ทำให้เกษตรกรสูญเสียที่ดินใช้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด

นายนิยม เปิดเผยอีกว่า ทั้งนี้ในการเจรจาชำระหนี้แทนเกษตรกร กรณีหนี้สหกรณ์ฯ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรได้มีมติไว้ ดังนี้ 1.ขึ้นทะเบียนองค์กร และขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรถูกต้อง 2.วัตถุประสงค์การกู้เพื่อการเกษตร หากไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อการเกษตร ให้มีการรับรองจากสถาบันเจ้าหนี้ว่าเป็นหนี้อันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตามมาตรา 3 ให้ถือว่ามีสิทธิ์ได้รับการจัดการหนี้ โดยไม่ต้องอุทธรณ์ 3.เป็นหนี้มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือ หลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกันในสัญญาเดียวกัน 4.มูลหนี้รวมไม่เกิน 2.5 ล้านบาท 5.เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL ไม่น้อยกว่า 1 ปี) 6.ชำระหนี้แทนจำนวนเงินต้นร้อยละ 100 ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 ระยะเวลาการคิดคำนวณดอกเบี้ย ไม่เกิน 10 ปี จากเงินต้นคงค้างชำระ พร้อมค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจริง 7.ไม่ต้องประเมินราคาหลักทรัพย์ค้ำประกัน และ8.กรณีหนี้พิพากษาให้ชำระหนี้ตามมูลหนี้ในคำพิพากษา ยกเว้นสัญญาบุคคลค้ำประกัน ต้องรอให้แก้กฎหมายก่อน.