เทศบาลนครเชียงราย ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกครั้งที่ 5 ประจำปี 2566.

Loading

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาให้มีการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๖ เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครเชียงราย ในการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การบริหารจัดการ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ต่อสภาเทศบาลนครเชียงราย ทั้งนี้ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี​นครเชียงราย พร้อมกับรองนายกเทศมนตรี ได้เข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระการประชุม อาทิ เรื่องขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบดำเนินการส่งคืนพื้นที่ที่ดินและอาคารสนามแบดมินตัน เรื่องขอเสนอญัตติขออนุญาตการกู้เงินจากสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ตามโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ในเขตเทศบาลนครเชียงราย เรื่องขอเสนอญัตติขอรับความเห็นชอบการขอใช้พื้นที่ของป่าไม้พื้นที่บริเวณชุมชนแควหวาย (ส่วนที่ ๒) เพื่อจัดทำเป็นสวนสาธารณะและกิจกรรมสาธารณประโยชน์สำหรับประชาชน อนึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีตัวแทนประชาชนจากชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 10 คน เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการประชุมสภา.

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน