เทศบาลนครเชียงราย มอบเกียรติบัตรยกย่อง 88 หญิงเก่ง วันสตรีสากล.

Loading

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ในฐานะที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียราย เปิดงานวันสตรีสากล ภายในใต้กิจกรรม”โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2566” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ที่หอประชุมโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม รวมทั้ง “ผู้หญิงเก่ง” ที่ได้มีการคัดเลือกจาก 65 ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ที่เป็นภาคีเครือข่ายในการช่วยเหลือสังคมของเทศบาลครเชียงราย จำนวน 88 คน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติได้รับรองให้วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสตรีสากล ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ที่ได้จัดกิจกรรมดี และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้หญิงเก่ง ซึ่งจุดนี้จะเป็นความภาคภูมิใจของผู้ที่ได้รับอย่างมาก ซึ่งบุคคลนั้น อาจจะเก่งในหลายเรื่อง ทั้งเรื่องครอบครัว การทำงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม โดยแบบอย่างที่ดีเหล่านี้ ก็จะเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้ทำตามต่อไป และเชื่อว่าผู้หญิงทุกคน เป็นหญิงเก่งได้เช่นกัน

นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ในฐานะที่ปรึกษนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้เกียรติมาร่วมบรรยาย “การพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีภาวะผู้นำสตรี” ปกติได้มีการยกย่องผู้ชายมาโดยตลอด ที่ผ่านมาเราได้แสดงบทบาทของผู้หญิงทัดเทียมกับผู้ชาย ปัญหาอุปสรรคของผู้หญิง เรามักจะมีจิตใจอ่อนไหวและทนต่อแรงเสียดทานไม่ได้ ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง แต่ข้อดีของผู้หญิงมีความพากเพียร และมีความอดทน เป็นงานที่ละเอียดอ่อน มีความเห็นอกเห็นใจมากกว่าผู้ชาย ดังนั้นผู้หญิงต้องมีความพร้อมทั้งภายนอกและภายใน จิตใจสาธารณะ จิตสำนึกที่ดี ความคิดที่ดี ความประพฤติที่ดี การที่เรามีสำนึกรับผิดชอบ การทำงานเพื่อส่วนรวมมีความเสียสละและซื่อตรง โปร่งใส ถึงจะดูแลผู้อื่นได้ดี รวมทั้งเรื่องของสุขภาพ นอกจากนี้ต้องมีความคิดเชิงบวก ความคิดสร้างสรรค์ สำคัญเรื่องของการบริหารเวลา การอยู่ร่วมกันรักสามัคคีและการตรงต่อเวลา เพื่อบรรลุเป้าหมาย และมีความสามรถในการสื่อสารและประสานที่ดี.ทั้งนี้ การจัดงานสตรีสากลเป็นประจำทุกปีของทางเทศบาลนครเชียงราย เริ่มต้นจากการเดินรณรงค์ให้ทราบถึงวันสตรีสากล ไปโดยรอบเขตเทศบาลฯ เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงศักยภาพและสิทธิมนุษยชน และกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานสถานภาพสตรีอย่างเป็นรูปธรรมให้มากขึ้น.

#8มีนาคมวันสตรีสากล#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน