รมต.อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนชุมชนป่าตึงริมกก ต้นแบบความสุขสามมิตินครเชียงราย.

Loading

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 ท่านศุภมาศ อิสรภักดี รัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ติดตามในโครงการ “พัฒนานครเชียงราย สู่เมืองความสุข 3 มิติ” ประกอบด้วย มิติสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม #ชุมชนป่าตึงริมกก1ใน65ชุมชนเทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย #มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนดำเนินงานร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ตลอดจนสถาบันวิชาการต่างๆ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเขตเมืองที่สอดคล้องรับนโยบายของจังหวัดเชียงรายและเป็นเมืองแห่งสุขภาวะ (Wellness City)

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมจากชุมชนพื้นที่เทศบาลนครเชียงรายที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจ ได้แก่

👉 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

👉 นวัตกรรมด้านการจัดการขยะในชุมชน

👉 นวัตกรรมชุมชนต้นแบบอาหารปลอดภัย

👉 นวัตกรรมผลลัพธ์หลักสูตรการเรียนรู้อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพสำหรับ ผู้สูงอายุ

👉 ผลผลิตตลาดเกษตรปลอดภัยนครเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน