นายกวันชัย มอบทุนการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา นครเชียงราย.

Loading

“การศึกษาพัฒนาคน คนพัฒนาเมือง เมืองพัฒนาคน” ร.ต.อ.ดร.ธนรัช จงสุทธานามณี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร เทศบาลนครเชียงราย เน้นนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนานครเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนในทุกช่วงวัยมีองค์ความรู้รอบด้าน สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่หลากหลายเพื่อพัฒนานักเรียนและเยาวชน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นคนเก่งและคนดี สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ้น อาทิ การให้บริการหอพักนักเรียนฟรี การให้โควต้าเข้าเรียนต่อในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และการให้ทุนการศึกษา เป็นต้น

.

ทั้งนี้ ร.ต.อ.ดร.ธนรัช จงสุทธานามณี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพการศึกษาให้กับน้องๆในเขตเทศบาลนครเชียงราย 65 ชุมชน 4 เขต จำนวน 230 ทุน พร้อมทุนการศึกษาเรียนฟรีจนจบปริญญาตรี เพื่อกลับมาพัฒนาบ้านเกิด และมีอาชีพที่มั่นคงในการดูแลครอบครัวต่อไป.///

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา

#มุ่งมั่นก้าวต่อไปนครเชียงรายนครแห่งความสุข3มิติ